Czy wiesz, że możesz określić maksymalny rozmiar importowanego do Systemu dokumentu elektronicznego?

Systemu pozwala na określenie wielkości (wyrażonej w megabajtach) maksymalnego rozmiaru pliku zawierającego importowany do Systemu dokument elektroniczny. Jeśli wartość tego parametru wynosi 0 (jest to wartość domyślna Systemu), możliwe będzie zaimportowanie pliku o dowolnym rozmiarze.

Czy wiesz, że możesz ewidencjonować informacje o historii wykorzystania urlopów związanych z rodzicielstwem u poprzednich pracodawców?

System pozwala na wprowadzenie informacji o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień związanych z rodzicielstwem w okresie zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Dane dotyczące wykorzystania urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego oraz okresów ochrony stosunku pracy wprowadzane są w odniesieniu do konkretnego dziecka pracownika.

Czy wiesz, że możesz przygotować informację roczną dla osoby ubezpieczonej ZUS – RMUA na jednej stronie?

Jeżeli nie chcesz skorzystać ze wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możesz sporządzić informację w innym formacie, który także będzie zawierał wszystkie informacje znajdujące się w oficjalnym wzorze, a jednocześnie będzie się mieścił je na jednej stronie formatu A4.

Czy wiesz, że możesz wygenerować raport z obliczeń stażu pracownika?

Poprzez kliknięcie jednego przycisku ekranowego możesz uzyskać raport zawierający dane źródłowe, na podstawie których został obliczony staż pracy pracownika.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz ułatwić sobie dostęp do okien, z których korzystasz najczęściej?

Możesz, dla własnej wygody, utworzyć listę „ulubionych” okien, a tym samym ułatwić sobie do nich dostęp. Wybrane okno wywołasz szybko, wybierając odpowiednią pozycję nowego menu „Ulubione”, albo korzystając ze skrótu klawiszowego (kombinacja klawiszy: Ctrl i cyfra przypisana danemu oknu).

Czy wiesz, że masz możliwość obsługi dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu?

Użytkownik ma możliwość obsługi świadczeń otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy należnych zarówno z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, jak i z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

Czy wiesz, że możesz wykonać Zestawienie kontrolne kalendarzy i wymiary czasu pracy?

Wśród zestawień kadrowych dostępnych w Systemie Użytkownicy znajdą Zestawienie kontrolne kalendarzy i wymiary czasu pracy.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że okno „Zadania na dziś" może być uruchamiane przy starcie Systemu?

Aby jeszcze bardziej ułatwić codzienną pracę Użytkownika modułu Kadry, można skorzystać z funkcjonalności pozwalającej na automatyczne, odbywające się już przy starcie modułu Kadry, uruchamianie okna „Zadania na dziś".

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz kontrolować, czy pracownik zajmujący dane stanowisko pracy odbył wymagane dla tego stanowiska badania i szkolenia?

Użytkownik może zarejestrować w Systemie informacje, które badania i które szkolenia musi przejść pracownik zajmujący określone stanowisko pracy.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz monitorować wykorzystanie przez pracowników 14 dni ciągłego urlopu w roku?

System zapewnia prowadzenie automatycznego monitoringu wykorzystania prawa do wypoczynku w okresie trwającym nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 162 Kodeksu Pracy).

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz w łatwy sposób rejestrować dodatkowy urlop macierzyński?

Jeżeli pracownica złoży wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, może ona łączyć korzystanie z niego z pracą u pracodawcy udzielającego urlopu. Zgodnie z Kodeksem Pracy wymiar czasu pracy nie może wówczas przekroczyć wartości większej niż połowa pełnego wymiaru. Użytkownik modułu może rejestrować faktyczny wymiar czasu pracy, obowiązujący pracownicę w okresie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że masz możliwość sprawnej obsługi Funduszu Emerytur Pomostowych?

W przypadku obsługi kadrowo-płacowej pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, istnieje możliwość ewidencji tych okresów pracy w osobnym, przeznaczonym do tego celu formularzu. Dane, jakie są tam gromadzone stanowią podstawę do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że za pomocą modułu kadrowego możesz łatwo zarejestrować i wyrejestrować ubezpieczenie członka rodziny w ZUS?

Użytkownik modułu Kadry dla jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw może w łatwy sposób zarejestrować nabycie uprawnień do ubezpieczenia w ZUS przez niepracującego członka rodziny pracownika, a także równie szybko dokonać jego wyrejestrowania.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz prowadzić osobną ewidencję czasu pracy w niedziele i święta?

W wielu instytucjach i przedsiębiorstwach zdarzają się sytuacje, kiedy pracownicy muszą przyjść do pracy w dni wolne – niedzielę czy święto. Takie nietypowe godziny muszą zostać uwzględnione w ewidencji czasu pracy zakładu. Aby to ułatwić, w module Kadry istnieje możliwość zdefiniowania nowego typu godzin. W tym celu w elektronicznej karcie pracy udostępniono pozycję „Liczba godzin przepracowanych w niedziele i święta”.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz w łatwy sposób ewidencjonować wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie?

Każdy kadrowiec spotyka się w swojej pracy z koniecznością kontroli wyjść prywatnych pracowników. Proces ten można znacznie usprawnić dzięki wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności naszego modułu do obsługi kadrowej. Udostępniliśmy w nim możliwość prowadzenia ewidencji tego rodzaju nieobecności oraz ich odpracowywania.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że nie musisz już „ósemkować” kart ewidencji pracy?

Wypełnienie druku rocznej karty ewidencji czasu pracy to dla kadrowca ważne zadanie. Przepisy jasno określają, jakiego typu informacje i podsumowania cząstkowe musi zawierać poprawnie wypełniony dokument.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że pracownicy mogą mieć łatwy dostęp do swoich danych kadrowych i płacowych?

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie pracę bez wykorzystania możliwości, jakie dają nowe technologie. Systemy informatyczne zyskują dodatkową „otoczkę” internetową, dzięki której możliwe jest jeszcze skuteczniejsze usprawnienie pracy.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że treść i wygląd zestawień kadrowych zależy od Ciebie?

Adresy, informacje o dzieciach, znajomości języków obcych, dodatkowych kwalifikacjach, planach urlopowych, szkoleniach BHP czy wykształceniu -  to tylko nieliczne z danych, jakie o każdym z zatrudnionych mogą być gromadzone w module kadrowym.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że możesz łatwo obsługiwać okresy, w których pracownicy łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze?

 Korzystając z modułu Kadry można w komfortowy i zautomatyzowany sposób obsługiwać pracowników, którzy łączą korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy w niepełnym wymiarze.

Czytaj więcej...

Od a jak adres do z jak ZUS – komplet informacji kadrowych

Adresy, Angaże, Badania okresowe, Czas przepracowany… i tak aż po Wykształcenie, Wypadki i ZUS wyglądają kolejne zakładki kartoteki kadrowej pracownika.

Czytaj więcej...

Czy wiesz, że nie musisz już pamiętać o terminach załatwienia spraw kadrowych?

Pani Basia ma jutro 15-lecie pracy, u Kowalskiego w sierpniu kończy się ważność badań okresowych, no i pan Andrzej ma umowę ważną do końca miesiąca. Czy trzeba zapisywać kolejny terminarz na nowy rok, oklejać monitor karteczkami, uczyć się na pamięć tych i wielu innych terminów?

Czytaj więcej...